Endemik: Penyakit Sampar Ayam (Bhg. 1)

Muhd. Redzwan Sidik