INOVASI DALAM BIDANGUSAHA TERNAKAN

Noor-Rahim S.

Noor-Rahim S.

Inovasi bermakna menambah baik dan dapat dijalankan jika seseorang sanggup mengubah cara membuat keputusan selain daripada yang biasa. Inovasi terbahagi 7 bidang iaitu inovasi perniagaan, organisasi, proses, teknologi, pasaran, produk, dan strategi. Malaysia akan menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Untuk itu kerajaan mewujudkan Model Baru Ekonomi bagi mencapai status negara berpendapatan tinggi, melibatkan semua dan boleh diwarisi. Kerajaan juga telah memperkenalkan Program Tranformasi Kerajaan dengan fokus kepada 6 inisiatif strategi pemulihan dan Program Tranformasi Ekonomi yang menumpukan 12 bidang ekonomi utama negara (NKEA). Diterjemah kepada 131 projek permulaan (EPP). Pertanian adalah salah satu NKEA yang mengandungi 16 EPP. Lima daripadanya adalah EPP berkaitan ternakan.