Penggunaan Sistem Maklumat Geografi (GIS) dalam Mengenalpasti Taburan dan Penyebaran Penyakit untuk Pengawalan dan Pemantauan Penyakit Haiwan (2012)